Стоката се предава от доставчика на клиента опакована, маркирана и етикетирана съгласно изискванията на стандарта. Броят /количеството/ на изделията за всяка стока според характерната й опаковка се отразява в документите по продажбата. Предаване на стоката от доставчика и приемането й от клиента се извършва в склад/магазин на доставчика, освен ако клиентът не е заявил друго. Собствеността върху стоката се прехвърля с предаването й от доставчика на клиента, от който момент клиентът носи и риска от погиване или повреждане на стоката. Ако не е уговорено, всички разходи по транспортирането на стоката са за сметка на КУПУВАЧА.

Предаването на стоката се извършва след заверяване на банковата сметка на продавача с дължимата цена или след получаване на плащане в брой при наложен платеж. При предаването на стоката доставчикът дава на клиента фактура/касов бон и всички съпровождащи стоката документи. Предаването и получаването на стоката се удостоверява чрез подписването на данъчната фактура от доставчика или на разписка от страна на клиента.

Основните характеристики и детайли на всяко изделие са изписани подробно при представянето на изделието в страницата.

Производителят и опаковката са посочени върху етикета на всяка стока. Монтажът, комплектовката и поддържането се извършва от правоспособни лица Употребата на стоката трябва да е само в рамките на обичайното за вида, марката и модела предназначение.

Пред вид това, че всички стоки при експлоатацията си са свързани с ползване на електрическа енергия трябва да се спазват съответните мерки при работа с електрически ток и указанията на правоспособните лица.

Рекламациите се разглеждат след предварително уточняване на причините, довели до тях, със специалист на посочените контакти и в съответствие с утвърдените от доставчика процедури според ISO 9001:2008.

Не се уважават рекламации при следните условия:

·         Дефекти, причинени от поддръжка, неотговаряща на инструкциите

·         Неподходящи условия за складиране; среда, неподходяща за продуктите

·         Механични увреждания

·         Неспазване на инструкциите за монтаж